Beoordelingsmethodiek

Hieronder wordt de beoordelingsmethodiek beschreven van binnengekomen aanvragen bij Stichting Fonds Onderzoek Huidziekten (SFOH). Het Fonds Onderzoek Huidziekten maakt zich sterk voor (mede)financiering van onderzoek naar de huid en huidaandoeningen.

Indiening van aanvraag

Jaarlijks vinden er twee aanvraagrondes plaats, waarbij binnengekomen aanvragen worden beoordeeld. Deadlines voor indiening (uitgangspunt hiervoor zijn de maanden mei en november) zullen gepubliceerd worden op de website van SFOH en in de nieuwsbrief van de NVDV. Het indienen van een aanvraag voor financiering van een project verloopt via het formulier op de website van SFOH. Uitgangspunt is een uniforme en transparante manier van toetsing van binnengekomen aanvragen op wetenschappelijke waarde alsmede op uitvoerbaarheid plus dermatologische en/of maatschappelijke relevantie. Hiermee beogen wij tevens de kans op (potentiële) belangenverstrengeling zo klein mogelijk te maken.

Basisvoorwaarden aanvraag

  • De algemene voorwaarden van de stichting zijn separaat beschreven en beschikbaar op de website.
  • Een projectvoorstel dient betrekking te hebben op statutaire doelstellingen van SFOH, bekijk hier de statuten.
  • Een dermatoloog of dermatoloog in opleiding (aios) dient hoofdaanvrager te zijn. Indien een dermatoloog in opleiding (aios) hoofdaanvrager is, dient deze ondersteund te worden door een dermatoloog.

Maximum aan te vragen financiering

Op dit moment kunnen aanvragen worden ingediend met een maximumbedrag van 50.000 euro.
Het bestuur houdt zich voorbehouden om op basis van beoordeelde wetenschappelijke waarde en uitvoerbaarheid/relevantie een lager bedrag voor financiering toe te kennen dan oorspronkelijk aangevraagd.

Beoordeling op wetenschappelijke waarde en uitvoerbaarheid (inclusief dermatologische en/of maatschappelijke relevantie)

Ingediende voorstellen zullen worden beoordeeld door het bestuur van SFOH op wetenschappelijke waarde (zowel kwaliteit als relevantie) en uitvoerbaarheid via een gestandaardiseerd vastgesteld format.

In aanvulling daarop zal aanvullende toetsing plaatsvinden van alle aanvragen van financiering ≥10.000 euro door:

  • Aanvullende toetsing op wetenschappelijke waarde door een externe wetenschappelijke commissie:
    • Bij onderzoeksvoorstellen die betrekking hebben op de NVDV-kennishiaten zal hiervoor een verzoek gedaan worden aan LACUNE (Landelijk Cutaan onderzoeksNetwerk). Een netwerk dat via de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) is opgericht met als doel het stimuleren van zorgevaluatieonderzoek om de lacunes van de Kennisagenda NVDV in te vullen. Vanuit LACUNE zullen ten minste 2 leden de beoordeling verrichten. LACUNE maakt voor het advies in beginsel gebruik van een eigen beoordelingsystematiek, al dan niet aangevuld met het gestandaardiseerde format gebruikt door SFOH. Beoordeling zal, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, geblindeerd plaatsvinden, waarbij de persoonsgegevens en affiliatie(s) van de aanvrager(s) niet bekend zullen worden gemaakt (item 1 t/m 7 van het aanvraagformulier).
    • Bij andere onderzoeksvoorstellen zal ofwel (1) op ad hoc basis aan minimaal twee externe onafhankelijke experts inschakelen om het projectvoorstel te beoordelen op wetenschappelijke waarde danwel (2) beoordeling aan LACUNE worden gevraagd, volgens het gestandaardiseerde format gebruikt door SFOH. Beoordeling zal, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, geblindeerd plaatsvinden, waarbij de persoonsgegevens en affiliatie(s) van de aanvrager(s) niet bekend zullen worden gemaakt (item 1 t/m 7 van het aanvraagformulier).
  • Over aanvragen ≥ € 10.000 treedt het bestuur van de Stichting Fonds Onderzoek in overleg met het bestuur van de NVDV om tot een gezamenlijk besluit te komen. Mochten de besturen niet tot een eensluidend besluit komen, geeft de mening van het bestuur van de NVDV de doorslag. Beoordeling zal, zo veel als redelijkerwijs mogelijk, geblindeerd plaatsvinden, waarbij de persoonsgegevens en affiliatie(s) van de aanvrager(s) niet bekend zullen worden gemaakt (item 1 t/m 7 van het aanvraagformulier).”


NB: aanvragen voor een bedrag <10.000 euro mogen, indien wenselijk geacht door het bestuur van SFOH, een vergelijkbare externe wetenschappelijke en/of uitvoerbaarheids- annex relevantietoetsing ondergaan, doch dit wordt niet verplicht gesteld.

Oordeel

Op basis van bovengenoemde stappen zal door het bestuur van SFOH een eindoordeel geformuleerd wordt, dat aan de hoofdaanvrager zal worden teruggekoppeld. Het bestuur streeft ernaar om binnen een termijn van drie maanden na indiening van een aanvraag een eindoordeel aan de hoofdaanvrager terug te koppelen.

Transparantie

Om de transparantie te bevorderen wordt de toekenning van onderzoeksgelden gedeeld via de NVDV-Nieuwsbrief. Dit geeft extra ruchtbaarheid aan de stichting, en stimuleert anderen om ook onderzoeksvoorstellen in te dienen. Hierbij zullen projecttitel, aanvrager(s) met affiliaties en het toegekende bedrag gepubliceerd worden.